Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kreativni procesi u radnoj terapiji

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dubravka Šimunović
Izvođači nastave
Opis kolegijaRezultat slike za kreativni procesiUvod u fenomen kreativnosti; tipovi kreativnosti, kriteriji kreativnosti, razvojni stupnjevi kreativnosti, struktura kreativnog izraza, teorije kreativnosti. Priroda ljudske kreativnosti. Adaptivni kreativni potencijali pojedinca. Profilaktičke i terapijske dimenzije kreativnosti. Tehnike za unapređenje individualne i grupne kreativnosti. Divergentne igre za poticanje kreativnosti. Kreativnost i okolina. Kreativne tehnike kao komunikacijske tehnike. Tehničko-tehnološke značajnosti upotreba terapeutskih sredstava, prikladnih pomagala i sigurno rukovanje njima. Kreativna terapija. Dinamika i specifičnost aplikacije kreativnih tehnika kod akutnih i kroničnih medicinskih stanja. Interakcija u kreativnom procesu. Strukturiranje kreativnih radionica. Primjena različitih kreativnih medija u procesu radne terapije. Likovno izražavanje: Osnove likovnog stvaralaštva - izraza. Razvoj likovnog izražavanja. Likovne tehnike. Kompozicijski elementi. Vizualno i likovno mišljenje. Uvjeti razvoja likovne kreativnosti. Odrednice likovne ekspresije. Osnova analize likovnog teksta. Govorno-likovni transfer i glazbeno-likovni transfer. Poticanje i ometanje likovnog stvaralaštva. Osvještavanje procesa likovnog izražavanja i refleksije kroz osobno sudjelovanje u procesu. Likovna ekspresija u službi komunikacije, učenja, prevencije, dijagnostike i terapije. Korištenja likovnih medija u procesu radne terapije. Glazba kao kreativni medij: Glazba kao sastavnica svakodnevnog života. Glazba u kontekst kreativnog susreta (zbližavanje, rad na tijelu, glazbene igre). Utjecaj glazbe na pojedinca. Elementi glazbenog izražavanja. Upotreba glazbe u situacijama različitih psihofizičkih smetnji (žalost, agresivnost, apatičnost). Glazboterapija (fiziološka ishodišta, praktična korist, tehnike terapije glazbom, glazbene improvizacije). Metode glazboterapije u odnosu na patologiju, razvojni stupanj, grupnu dinamiku, socijalne i individualne karakteristike pojedinca. Odabir i upotreba različitih glazbala u radno terapijskoj intervenciji. Različiti načini upotreba glazbe u procesu radne terapije (pozadina, imaginacija, komunikacija). Čitalačke aktivnosti i biblioterapija: Čitanje kao psihofizička aktivnost. Vrste čitalačkih aktivnosti. Identifikacija čitateljskih interesa, potreba i navika. Smjernice za korištenje čitalačkih aktivnosti. Odabir knjižnične građe s obzirom na kronološku dob (slikovnice, bajke, poezija). Mogućnosti korištenja čitalačkih aktivnosti kod osoba s različitim poteškoćama. Izbor tema kao pomoć za uključivanje čitalačkih aktivnosti u program radne terapije u odnosu na patologiju, zanimanje i svrhu. Priča kao kreativni trening i terapija. Biblioterapija. Procesi biblioterapije (identifikacija, projekcija, katarza, uvid). Smjernice za korištenje biblioterapije u radno-terapijskom procesu. Scenska ekspresija i psihodrama: Dramske aktivnosti u užem i širem smislu. Osnovne smjernice i tendencije korištenja scenske ekspresije. Terapeutska i estetsko-odgojna funkcija drame. Dramsko stvaralaštvo. Vođenje i animiranje scenske aktivnosti. Pojam i uloga improvizacije. Izbor teme i gradiva za scensko oblikovanje. Simulacija situacija iz svakodnevnog života. Razvijanje govornog izraza, imaginacije, opažanja, izražajnosti, socijalizaciju kroz scensku ekspresiju. Osnovni elementi psihodrame i tijek psihodrame. Tehnike u psihodrami (zrcaljenje, dvojnik, zamjena uloga). Socijalizacijski i terapijski efekti dramskih tehnika. Spontanost i kreativnost u psihodrami. Grupna dinamika u psihodrami. Indikacije i kontraindikacije za psihodramu. Specifičnost primjene dramskih tehnika u procesu radne terapije sa različitom potrebitom populacijom (osobe s različitim poteškoćama, različite kronološke dobi). Plesna terapija, simbolizacija tijelom: Nove mogućnosti uporabe tjelesnosti. Motorička kreativnost. Poticanje kreativnosti, upoznavanje i osvještavanje različitih kvaliteta kretanja. Razvijanje specifičnosti u kretanju pojedinca. Koordinacija i ekspresija tijela. Istraživanje mogućnosti i izražavanja ritmom i pokretom: od konkretnog ka apstraktnom. Tehnike terapije plesom i pokretom. Praktične plesne aktivnosti, samoizražavanje kroz pokret. Ples kao mogućnost izražavanja osjećaja. Ples kao mogućnost komunikacije. Korištenje elemenata plesa i simbolizacije tijelom u radnoj terapiji.