Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kemija

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Predavanja: Karakterizacija materije. Fizikalne i kemijske promjene, vrste tvari, atomi i radioaktivnost. Principi klasifikacije kemijskih elemenata, kemijske veze. Građa i svojstva kemijskih spojeva. Kemijski zakoni, najvažnije inorganske kemijske reakcije, svojstva biogenih elemenata. Agregatna stanja. Dvokomponentni sistemi Kiseline i baze. Amfoterni elektroliti. Puferi. Fotokemijske reakcije. Radijacijske reakcije. Kinetika kemijskih reakcija: uvjeti za kemijsku reakciju, brzina kemijskih reakcija, homogene i heterogene reakcije, red i molekularnost reakcije, teorija sudara, energija i entropija aktiviranja. Katalizatori, homogena i heterogena kataliza, inhibitori i promotori. Biokatalizatori, strukturne karakteristike enzima, kinetika i mehanizam enzimskih reakcija, struktura i svojstva bioaktivnih organskih mikro i makromolekularnih spojeva. Strukturni i konstitucijski izomeri, funkcionalne skupine i vrste organskih spojeva, hibridizacija, teorijska rezonancija i MO-teorija, nukleofilna supstitucija i adicija, elektrofilna supstitucija, polimerizacija. Struktura, fizikalno-kemijska karakterizacija i bioekemijska značajnost, aciklički i ciklički spojevi. Struktura, fizikalno-kemijska karakterizacija i bioekemijska značajnost heterocikličkih spojeva s dušikom, kisikom i sumporom. Ugljikohidrati, klasifikacija, nomenklatura, stereokemija, svojstva i reakcije, monosaharidi, oligosahraidi, polisaharidi, derivirani monosaharidi. Jednostavni i složeni lipidi. Peptidi i proteini jednostavni i složeni. Nukleinske kiseline, strukture i nomenklatura mononukleotide. Vitamini, hormoni i alkaloidi. Boje. Bojni otrovi. Stehiometrija i prateće vježbe.