Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Konstrukcija i stabilnost broda

Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Marko Valčić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marko Novaselić
Opis kolegija

Značaj brodarske industrije. Podjela brodova. Definicije i pojmovi. Povijesni razvoj brodova. Podjela trgovačke flote i osnova svojstva pojedinih tipova trgovačkih brodova. Međunarodni propisi o konstrukciji i gradnji brodova. Sustavi gradnje brodova. Osnovni elementi brodske strukture. Elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broda. Strukturni elementi broda. Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije. Podjela brodskih prostora. Osnovni zahtjevi klasifikacijskih društava. Geometrijski prikaz broda. Glavne dimenzije i mjere broda. Nacrti broda i brodskih linija. Generalni plan brodova različitih tehnologija. Dijagramni list. Tablice hidrostatskih podataka. Koeficijenti brodske forme. Sustavi tereta brodova različitih     tehnologija. Brodska oprema za rukovanje teretom. Oprema palube i palubni uređaji. Sustavi za sidrenje i vez. Otpor broda. Komponente otpora broda i podjela otpora. Efektivna snaga. Otpor trenja. Valni sustavi i otpor valova. Otpor zraka. Otpor forme broda. Ostali otpori. Ukupni otpor broda. Obrastanje i hrapavost trupa. Propulzija broda. Odnos otpora i propulzije. Snaga i iskoristivost propulzije. Sustavi propulzije. Brodski propulzori i izvedbe brodskih vijaka. Međudjelovanje vijka i trupa broda. Kavitacija brodskog vijka. Osnove pomorstvenosti. Stvaranje valova. Stanja mora. Gibanje broda u šest stupnjeva slobode. Opterećenje okoline. Međudjelovanje broda i okoline. Osnovni pojmovi iz čvrstoće broda. Raspored težina i istisnine. Momenti savijanja, poprečne sile, momenti torzije brodskog trupa. Pregib i progib brodskog trupa. Moment valova. Momenti otpora i tromosti poprečnog presjeka brodskog trupa. Nadzor brodske strukture. Oštećenja brodske strukture i njihovi uzroci. Korozija i zaštita broda. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz rasutog i generalnog tereta, brodova za prijevoz kontejnera, putničkih brodova, brodova specijalne namjene, brodova za prijevoz tekućih tereta, brodova za prijevoz kemikalija te brodova za prijevoz ukapljenih plinova. Hidrostatika broda i uvod u stabilnost broda. Podjela stabilnosti neoštećenog broda prema različitim kriterijima i osnovna obilježja. Elementi početne poprečne stabilnosti. Knjiga trima i stabilnosti. Dijagramni list i tablice hidrostatskih podataka. Plovnost broda, uvjeti plovnosti i moment statičke stabilnosti. Stanja stabilnosti i početna metacentarska visina. Izračunavanje početne metacentarske visine. Pokus nagiba broda. Račun centracije broda. Period valjanja broda. Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda uslijed vertikalnog pomaka masa, horizontalnih bočnih pomaka masa te kombiniranih pomaka masa na brodu. Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda s obzirom na ukrcaj ili iskrcaj masa. Utjecaj slobodnih površina na početnu poprečnu stabilnost broda. Pokazatelj stabilnosti pri većim kutovima nagiba. Konstrukcija krivulje poluge statičke stabilnosti i analiza značajki. Kriteriji stabilnosti prema IMO. Dinamička stabilnost broda. Uzdužna stabilnost broda. Uzdužna metacentarska visina. Moment uzdužne stabilnosti. Trim broda. Uzdužni pomak masa. Račun ukupnog trima kod premještanja masa. Jedinični moment pretege. Račun ukupnog trima nakrcanog broda. Određivanje uzdužne stabilnosti broda i račun centracije. Dovođenje broda na željeni gaz. Stabilnost broda u oštećenom stanju. Izračun i procjena stabilnosti broda u oštećenom stanju. Dinamička stabilnost broda, utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost. Knjiga trima i stabilnosti. Programska rješenja za analizu čvrstoće i stabilnosti broda u eksploataciji. Propisi iz područja čvrstoće i stabilnosti broda.