Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Povijest grčke civilizacije

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Lucijana Šešelj
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Upoznavanje s osnovnim karakteristikama grčke antičke civilizacije, njezino geografsko rasprostiranje, periodizacija i kronologija. Počeci civilizacije na egejskom prostoru (brončano doba): kikladska, minojska i mikenska (kronologija, sustav palača, pismenost). Slom mikenskog svijeta, problemi početka željeznog doba (migracije Dorana, doprinosi arheološke znanosti i lingvistike), promjene načina života i organizacije društva. Grčka povijest se izlaže u sklopu tradicionalne pe­rio­di­­za­ci­je: mračno doba, arhajsko doba, klasično doba i helenizam. U žarištu pozornosti je polis kao temeljna po­li­tič­ka i druš­tvena zajednica. Tamni period i nastanak polisa. Kolonizacija Sredozemlja, glavni smjerovi i nastanak novih polisa osobito u južnoj Italiji i Siciliji. Arhajsko doba. Opće odlike razdoblja. Uspon Jonije. Razvoj polisa na primjeru Atene. Atenski zakonodavci. Pizistratova tiranida. Klistenove reforme i počeci demokracije. Drugačiji razvoj na primjeru Sparte - političko i društveno uređenje. Klasično doba. Grčko-perzijski ratovi. Uspon Atene i nastanak pomorskog saveza. Periklo. Peloponeski rat i slom Atene. Spartanska hegemonija. Tebanska hegemonija. Uspon Makedonije. Kultura, religija i svakodnevni život u 5. i 4. st. pr. Kr. Grci na Jadranu, trgovina, pomorstvo i kolonizacija. Aleksandrova osvajanja. Raspad Aleksandrovog imperija i nastanak novih država. Obilježja helenističkih monarhija. Države Seleukida, Antigonida, Ptolemejevića, Pergam pod Atalidima. Grčki savezi: Ahejski i Etolski. Uspon Rođana. Epirsko kraljevstvo, helenističke monarhije na Crnom moru. Del. Politička nestabilnost i ratovi. Novi duhovni pokreti i filozofije (stoici, epikurejci, kinici). Umjetnost i znanost helenističkog vremena (Aleksandrijska i Pergamska biblioteka). Kulturna i trgovačka integracija Sredozemlja.