Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fiziologija bilja

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Mirta Tkalec
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Predmet pruža temeljna znanja o fiziološkim procesima na razini biljne stanice, tkiva, organa i čitave biljke, regulacijama fizioloških i metaboličkih procesa te odgovorima biljaka na promjene životnih uvjeta.1. Uvod u fiziologiju bilja. Biljna stanica – uloga membrana, plastida, mikrotjelešaca, vakuola i citoskelet.2. Stanična stijenka – uloga i biosinteza, površinske zaštitne tvari.3. Voda i biljne stanice. Primanje, provođenje i izlučivanje vode.4. Mineralna prehrana biljaka. Prijenos tvari kroz stanične membrane. Mikoriza. Karnivorne biljke.5. Asimilacija mineralnih tvari (dušika, sumpora, fosfora, kisika, kationa). Biološka fiksacija dušika.6. Fotosinteza: uvod, organizacija fotosintetskih membrana, fotokemijske reakcije fotosinteze.7. Calvin-Bensonov ciklus. Fotorespiracija. C3, C4 i CAM biljke.8. Sinteza škroba i saharoze. Učinak okolišnih čimbenika na proces fotosinteze. Prijenos asimilata kroz biljku. Fotosinteza kod prokariota.9. Specifičnosti staničnog disanja u biljaka, disanje čitave biljke. Biosinteza i mobilizacija pričuvnih tvari. Heterotrofna prehrana biljaka.10. Rast, diferencijacija i razvoj biljaka. Djelovanje signala iz okoliša na biljku. Prijenos signala u biljnoj stanici.11. Regulatori rasta (struktura i biosinteza, prijenos, fiziološki učinci). Auksini i giberelini.12. Citokinini, apscizinska kiselina, etilen, brasinosteroidi i ostale signalne molekule.13. Sekundarni metaboliti: struktura i uloga.14. Djelovanje svjetlosti na rast i razvitak biljaka, fotoreceptori. Indukcija i kontrola cvjetanja, uloga okolišnih čimbenika.15. Fiziologija stresa. Gibanja u biljaka.