Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fonetika i fonologija

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivo Fabijanić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij daje uvid u: podru je/-a unutar lingvistike u kojem fonetika i fonologija nalaze svoje teoretske temelje i prakti nu
primjenu; u fonetsku transkripciju te opis i bilj enje obilj ja glasova uz pomo IPA simbola; produkciju i opis glasova
govora, funkcioniranje govornih organa u produkciji govora; razlikovanje fonema i fona; vrste fonetskih obilj ja; podjelu i
obilj ja konsonanata prema mjestu, na inu i intenzitetu artikulacije; podjelu i obilj ja vokala prema mjestu i na inu
artikulacije; pojam, vrste i obilj ja alofona; obilj ja i posebnosti vezanoga govora; strukturu sloga i naglaska u
jednostavnim i sl enim rije ima; fonol ke postupke u govoru; razlike izme u BE i NAmE.