Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija - Menadžment u sestrinstvu
Visoko učilište

Vrsta studija
Specijalistički diplomski stručni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Specijalistički studij Menadžment u sestrinstvu

Kolegij: Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Izvedbena satnica 18 predavanja, 9 seminara i 18 vježbi

N= 48

 

Sadržaj:

Zdravstveno ponašanje

Definicije i teorije zdravstvenog ponašanja

Pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa

Psihološki aspekti prehrane, pušenja, tjelesne aktivnosti

Psihološke tehnike za promjenu rizičnih zdravstvenih ponašanja

 

Zdravstvena komunikacija

Motivacijski intervju

Komunikacijski protokoli u menadžmentu kvalitete

Prepreke u primjeni komunikacijskih vještina kod medicinskih sestara

Komunikacija sa zahtjevnim sugovornikom - suradnikom ili pacijentom

Terapijska komunikacija s teškim bolesnikom i članovima obitelji

 

Cilj je detaljnije proučiti i proširiti sadržaje s dodiplomskog studija iz područja Zdravstvene psihologije i Komunikacijskih vještina:

Studenti će biti sposobni:

  • Navesti prediktore zaštitnih i rizičnih zdr. ponašanja i prepreke promjeni rizičnih zdr. pon.

  • Usporediti različite teorije zdravstvenih ponašanja

  • Navesti glavne istraživačke interese u području zdravstvenog ponašanja na temelju novije literature

  • Primijeniti pravila učinkovitog davanja zdravstvenih savjeta i uputa

  • Planirati i primijeniti neke psihološke tehnike za promjenu rizičnih zdravstvenih ponašanja: motivacijski intervju, rješavanje problema...

  • Objasniti ulogu komunikacije u politici kvalitete ustanove

  • Ispitati prepreke u primjeni komunikacijskih vještina u ustanovi u kojoj rade i dati preporuke za svladavanje prepreka

  • Definirati zahtjevne sugovornike

  • Primijeniti komunikacijske vještine u interakciji sa zahtjevnim sugovornicima - suradnicima, pacijentima i članovima njihovih obitelji

  • Izraditi protokole za komunikaciju