Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Viši praktikum iz kemije

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Iva Juranović Cindrić
Marijana Đaković
Izvođači nastave
Ime i prezime
Iva Habinovec
Ivana Pulić
Opis kolegija

CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje sa složenijim metodama sinteze anorganskih spojeva kroz njihovu pripravu i izolaciju. Ovladavanje instrumentnim metodama potrebnim za karakterizaciju pripravljenih spojeva. Upoznavanje s osnovama instrumentnih metoda koje se koriste u  kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi i stjecanje eksperimentalnih vještina.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Kompleksni spojevi kroma(V) i kroma(III)
1.1. Priprava K3CrO8 i kvantitativno određivanje kalija, gravimetrijski kao K[B(C6H5)4]
1.2. Priprava cis-K[Cr(C2O4)2(H2O)2].2H2O i kvantitativno određivanje udjela oksalata i kroma u spoju.
2. Kompleksi željeza(I)
2.1. Priprava [Fe(NO)(S2CNEt)2]
3. Kompleksi kobalta(III)
3.1. Priprava [Co(NH2CH2CH2NH2)3]Cl3 .1/2NaCl.3H2O
3.2. Priprava [CoCl(C4H7N2O2)2(C5H5N)]
3.3. Priprava [Co(NH3)5(NO3)](NO3)2
3.4. Priprava [Co(NH3)5(H2O)]I3
4. Dvosoli mangana(II)
4.1. Priprava (NH4)2Mn(SO4)2.6H2O
6. Kompleksi bakra(II)
6.1. Priprava [Cu(HOCH2CH(NH2)CO2(C12H8N2)]2SO4
6.2. Priprava [Cu(C3H2O4)(H2O)(C12H8N2)].H2O
6.3. Priprava [Cu(C5H5N)4]S2O8
6. Kompleksi nikla(II)
6.1. Priprava [NiCl2(PPh3)2] (PPh3 = P(C6H5)3)
6.2. Priprava [Ni(NH3)4(NO2)2]
7. Snimanje i inetrpretacija infracrvenih spektara u čvrstom stanju dvaju uzoraka
8. Ispitivanje termičke stabilnosti spoja pomoću termogravimetrijskih metoda (TG/DTG/DSC)
9. Određivanje sastava kompleksa Jobovom metodom kontinuiranih varijacija i metodom molarnih omjera
10. Određivanje količine željeza i aluminija u smjesi derivacijskom spektrofotometrijom
11. Analiza aluminija u vodi spektrofluorimetrijskom metodom. Metoda dodatka standarda
12. Određivanje količine željeza u kompleksnom spoju metodom gašenje fluorescencije i metode ICP-AES. Statistička obrada podataka.
13. Ekstrakcija vanadija s 1-fenil-2-metil-3-hidroksi-4-piridonom otopljenim u kloroformu
14. Analiza tablete vitamina C metodom HPLC, snimanje IR i Ramanovog spektara naringenina.
15. Seminar: Student mora obraditi i izložiti temu iz odabranog znanstvenog rada

OBVEZE STUDENATA:

Student treba aktivno sudjelovati u izvedbi vježbi, pisati izvješća za svaku izvedenu vježbu, polaganje kolokvija prije izvođenja vježbe.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit