Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analitička kemija

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Jasminka Giacometti
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

OPIS PREDMETA

Obvezni kolegij Analitička kemija povezuje teorijske i praktične aspekte kemijske analize uključujući temeljne instrumentalne metode kvantitativne analize i metode analitičkih odjeljivanja. Kvalitativna kemijska analiza obuhvaćena je kvantitativnom analizom.

CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI PREDMETA

Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija)

Cilj kolegija je osposobiti studente za teorijska i praktična znanja analitičkih odjeljivanja i kemijske analize uključujući osnovne metode instrumentalne analize. Nakon odslušanog kolegija Analitička kemija i izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti će biti sposobni:

  1. odrediti kvalitativne i izračunati kvantitativne odnose reaktanata i produkata do uspostave, u trenutku i nakon uspostave ravnotežnog stanja;
  2. procijeniti koju tehniku odjeljivanja i koju analičku metodu primjeniti u analizi uzoraka;
  3. povezati postojeća s novim saznanjima;
  4. provesti statističku procjenu analitičkih podataka;
  5. primjeniti dobru laboratorijsku praksu (GLP) u sredini budućeg zaposlenja.

Program kolegija Analitička kemija je korespondentan sa sličnim programima referentnih sveučilišta u području prirodnih znanosti i biomedicine. Sadržaj kolegija usklađen je s potrebama struke i s programom Studija te čini osnovu koja će se nadograditi kolegijima na višim godinama Studija.