Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metodika prirode i društva I

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dunja Anđić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Antonia Ćurić
Opis kolegija

Sadržaj predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA: Povijest, Prirodoslovlje - položeni!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni:

 • pravilno definirati i objasniti bitne karakteristike nastavnog predmeta prirode i društva;
 • analizirati temeljne karakteristike predmeta prirode i društva s posebnim osvrtom na ekstenzitet i intezitet nastavnog predmeta;
 • izraditi umnu mapu;
 • kritički argumentirano analizirati, raspravljati, planirati (tematski) programske sadržaje nastave prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole;
 • samostalno i kreativno putem rasprava, komentara, vlastitih ideja, ali i kroz razne suradničke i timske oblike rada realizirati predviđene zadatke iz prirode i društva;
 • koristiti se informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u kreiranju pojedinih sadržaja, vježbi iz prirode i društva;
 • osmisliti ishode učenja;
 • planirati terensku nastavu i zadatke povezane s tim.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

 1. Uvod u metodiku prirode i društva: - predmet i zadaci metodike nastave PID; - interdisciplinarnost metodike nastave PID.
 2. Bitne karakteristike nastavnog predmeta prirode i društva: - načelo zavičajnosti ili životne blizine; - načelo cjelovitosti nastave PID; - ekološko načelo; - načelo ljudskih prava; - opseg i dubina nastavnog predmeta PID; - model koncentričnih krugova; spiralno-linijski model rasporeda nastavnih sadržaja; - promjenljivost sadržaja nastave PID.
 3. Programski temelji nastave PID u nižim razredima osnovne škole:
  • prirodoslovni sadržaji;
  • geografski sadržaji;
  • povijesni sadržaji.