Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analiza elektroenergetskog sustava

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivica Pavić
Marko Delimar
Izvođači nastave
Ime i prezime
Frano Tomašević
Goran Grdenić
Opis kolegija
Op?enito o analizi elektroenergetskih sustava. Jednad?be mre?e. Matemati?ki modeli elementa mre?e: elektrane i generatori, transformatori, vodovi, prigu?nice, sinkroni kompenzatori i kondenzatorske baterije. Matrica admitancije ?vori?ta. Matrica impedancije ?vori?ta. Matemati?ki postupci za prora?un tokova smaga. Gaussov i Gauss-Seidelov postupak, Newton-Raphsonov osnovni i brzi razdvojeni postupak. Numeri?ko rje?avanje uz kori?tenje svojstava rijetkih matrica. Pojednostavljeni modeli za rje?avanje tokova snaga. Istosmjerni model. Trofazni tokovi snaga. Prora?un kratkog spoja (simetri?ni i nesimetri?ni kratki spoj).