Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Povijest uprave

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Josip Vrbošić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

OPĆE INFORMACIJE

Naziv predmeta

POVIJEST UPRAVE

Studijski program

PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Status predmeta (O/I)

OBVEZNI

Semestar

I.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati nastave (P+V+S)

30+O+O

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave

I semestar, prema rasporedu

Jezik na kojemu se izvodi kolegij

hrvatski

Nositelj predmeta

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

Josip Vrbošić

 

Prema dogovoru-poslije nastave

jvrbosic@gmail.com

Suradnici na predmetu

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

 

 

 

 

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ciljevi kolegija su poučavanje studenata o nastanku temeljnih upravnih modela u zemljama koje su kroz povijest bile kreatori i uspješni realizatori ustavnih, političkih i napose upravnih reformi ( Engleska, Francuska, Sjedinjene američke države, kao i u državama koje su imale snažan vojni i politički utjecaj na hrvatski prostor – Osmansko carstvo i Habsburška monarhija). Nastavno primjenom komparativne metode podučit će se studente s nastankom i razvitkom hrvatske uprave i njenih sastavnica: općina, gradova i županija, te središnjih tijela vlasti: Sabora, Vlade i Bana.

Uvjeti za upis predmeta

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

 

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

1.       Analizirati sadržajnu dimenziju utjecaja europskih upravnih sustava, na upravnu različitost u hrvatskim pokrajinama, odnosno zemljama

2.       Samostalno  ocijeniti ključne izvore u nakani traženja novih rješenja glede upravnih reformi, posebice na lokalnoj razini

3.       Prosuditi o tomu je li aktualni upravni ustroj Republike Hrvatske kompatibilan s povijesnim

4.       Osmisliti pravce prevladavanja etatističkih modela upravljanja u Republici Hrvatskoj

5.       Provoditi etičke norme, kao i pravila timskog rada u svojoj radnoj i životnoj okolin

 

 

Sadržaj predmeta

 

1.       Uvodno predavanje

2.       Središnja vlast u feudalnoj Engleskoj

3.       Izvori prava u feudalnoj Engleskoj

4.       Državo ustrojstvo feudalne Turske

5.       Nadležnost i ustrojstvo savezne vlasti u Sjedinjenim američkim državama

6.       Deklaracija o pravima čovjeka i građanina 1789.g u Francuskoj

7.       Napoleonovo zakonodavstvo

8.       Povrat ustavnosti i Sabor iz 1861. g u Hrvatskoj

9.       Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868.g

10.   Reforme u razdoblju bana Ivana Mažuranića

11.   Politički okvir razvoja od 1945 do 1990.

12.   Politička kriza i raspad SFRJ

Vrste izvođenja nastave

 

Predavanja    +

 

terenska nastava

 

vježbe

 

samostalni zadaci

 

seminari i radionice

+

mentorski rad

 

obrazovanje na daljinu +

 

praktični rad

 

multimedija i mreža

+

konzultacije

 

laboratorij

 

ostalo _________________

Način vrednovanja i ocjenjivanja

Oblici praćenja i provjeravanja

 

usmeno

 

pismeno

 

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja

opterećenje u ECTS

udio (%) u ocjeni

Pohađanje nastave

1

20%

Kolokvij 1

2

                       40%

Kolokvij 2

2

40%

 

 

 

Ispit u cijelosti (pismeni i usmeni)

5

100%

Ukupno

5

100%

Napomena: Studenti samostalno odabiru polaganje ispita putem kolokvija ili putem ispita u cijelosti ( pisani i usmeni ispit)

 

Način oblikovanja konačne ocjene

Pohađanje nastave

Pohađanjem nastave za redovite studente je obvezno ( min. 70% dolaznosti)

Izvanredni studenti nemaju obvezu pohađanja nastave.

Kolokvij 1i 2

Tijekom semestra održat će se dva kolokvija, a svaki kolokvij ima 40% udjela u ukupnoj ocjeni.

Uvjet izlaska na drugi kolokvij je položen prvi kolokvij.

Postotak riješenosti kolokvija za ocjenu iznosi:

Od  90 do 100 bodova - ocjena 5 (izvrstan)

od 80 do 89,9 bodova - ocjena 4 (vrlo dobar)

od 65 do 79,9 bodova - ocjena 3 (dobar)

od 50 do 64,9 bodova - ocjena 2 (dovoljan)

Ispit  u cijelosti ( pismeni i usmeni)

Studenti koji su odabrali polaganje ispita u cijelosti pristupaju ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

 

Postotak riješenosti pisanog dijela ispita za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova- ocjena izvrstan (5)

Od 80 do 89,9 bodova -ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena dobar  (3)

Od 50 do 64,9 bodova -ocjena dovoljan (2)

 

Ostale informacije relevantne za praćenje rada studenata, vrednovanje i ocjenjivanje

Redoviti studenti ostvaruju pravo izlaska na ispit ako ispune uvjet dolaznosti na nastavu od 70%,

 u protivnom ponovno upisuju kolegij.

Izvanredni studenti nemaju obvezu dolaznosti na nastavu.

Obvezna literatura

1.       Šefko Kurtović, Opća historija države i prava, I dio, Informator, Zagreb, 1987. str. 185-202, 253-266.

2.       Šefko Kurtović, Opća historija države i prava, II. knjiga, Narodne novine, Zagreb, 1989. str. 117-130, 140-153. 186-195.

3.       Dalibor Čepulo, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2012. str. 160-197., 307-358.

Dopunska literatura

1.       Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj, (ur. Ivan Koprić i Vedran Đulabić), Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013.

Načini praćenja kvalitete

 Izvedba predmeta prati se putem anonimne studentske ankete.