Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Poslovna etika

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Josip Vrbošić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

OPĆE INFORMACIJE

Naziv predmeta

POSLOVNA ETIKA

Studijski program

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINE

Status predmeta (O/I)

OBVEZNI

Semestar

I.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati nastave (P+V+S)

30+0+15

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave

Prvi semestar, prema rasporedu

Jezik na kojemu se izvodi kolegij

hrvatski

Nositelj predmeta

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

Josip Vrbošić

 

Nakon predavanja, prema dogovoru

jvrbosic@gmail.com

Suradnici na predmetu

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

 

 

 

 

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ciljevi izučavanja ovoga kolegija usmjereni su na poslovanje velikih korporacija, malih i srednji poduzeća, a to u svezi primjene etičkih standarda na svim razinama poslovanja. Studenti će biti poučeni o dobrim i lošim praksama poslovodnih i upravljačkih struktura, ali i o drugim dionicama unutar gospodarskih subjekata. Naglasak u nastavi bit će na analizi elemenata društveno odgovornog poslovanja, socijalne solidarnosti, poštivanju ljudskih prava, kao i ekološke etike i bontona, te načela i vrlina u poslovnoj etici.

Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta za upis predmeta.

Očekivani ishodi učenja za predmet

 

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

 

1.       Prosuditi elemente kako dobrog tako i lošeg poslovanja u pojedinom poduzeću

2.       Samostalno  sastaviti ogledni primjerak etičkog kodeksa

3.       Komentirati činjenice o poštivanju ili nepoštivanju ljudskih prava, kako na mikro, tako i na makro razini

4.       Iskazati kolegijalnost i solidarnost u timskom radu, koji je danas uvjet za uspješno poslovanje

5.       Analizirati na konkretnom primjeru postojanje vrlina kod subjekata koji promiču društveno odgovorno poslovanje

 

 

Sadržaj predmeta

1.       Uvodno predavanje

2.       Poslovna etika i uspješnost poslovanja

3.       Sustav poslovanja kroz implementaciju poslovne etike

4.       Ekološka etika i slučajevi ekoloških katastrofa

5.       Razvitak koncepta društveno odgovornog poslovanja

6.       Temeljna pitanja etičkog kodeksa u poslovnoj etici

7.       Održivost i etika

8.       Vrline u poslovnoj etici

9.       Načele u poslovnoj etici

10.   Poslovanje i ljudska prava

 

11.   Bonton u poslovnoj etici

12.   Načela i sadržaj etičkog kodeksa u jedinicama područne i lokalne samouprave

Vrste izvođenja nastave

 

Predavanja +

 

terenska nastava

 

vježbe

 

samostalni zadaci

 

seminari i radionice +

 

mentorski rad +

 

obrazovanje na daljinu +

 

praktični rad

 

multimedija i mreža

 

Konzultacije +

 

laboratorij

 

ostalo _________________

Način vrednovanja i ocjenjivanja

Oblici praćenja i provjeravanja

 

usmeno

 

pismeno

 

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja

opterećenje u ECTS

udio (%) u ocjeni

Pohađanje nastave

1

20%

Kolokvij 1

1,5

30%

Kolokvij 2

1,5

30%

Seminarski rad

1

20%

 

 

 

Ispit u cijelosti (pismeni i usmeni)

5

100%

Ukupno

5

100%

 

 

 

Napomena: Studenti samostalno odabiru polaganje ispita putem kolokvija ili putem ispita u cijelosti ( pisani i usmeni ispit)

 

 

 

Način oblikovanja konačne ocjene

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave za redovite studente je obvezno( min. 70% dolaznosti).

Izvanredni studenti nemaju obvezu pohađanja nastave.

Kolokvij 1 i 2

Tijekom semestra održat će se dva kolokvija, a svaki kolokvij ima 50% udjela u ukupnoj ocjeni.

Uvjet izlaska na drugi kolokvij je položen prvi kolokvij.

Postotak riješenosti kolokvija za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova-ocjena izvrstan (5)

Od 80 do 89,9 bodova-ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena  dobar (3)

Od 50 do 64,9 bodova-ocjena dovoljan (2)

 

Ispit u cijelosti ( pismeni i usmeni)

Studenti koji su odabrali polaganje ispita u cijelosti pristupaju ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

Postotak riješenosti pisanog dijela ispita za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova-ocjena izvrstan (5)

Od 80 do 89,9 bodova-ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena dobar (3)

Od 50 do 64,9 bodova -ocjena dovoljan (2)

Studenti koji su ostvarili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita.

 

Ostale informacije relevantne za praćenje rada studenata, vrednovanje i ocjenjivanje

Redoviti studenti ostvaruju pravo izlaska na ispit ako ispune uvjet dolaznosti na nastavu od 70 %, u protivnom ponovno upisuju kolegij.

Izvanredni studenti nemaju obvezu dolaznosti na nastavu.

Obvezna literatura

1.       Borna Bebek i Antun Kolumbić, Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000., str.21-99., 181-302.

2.       Silvija Vig, Poslovna etika, CODUPO, Zagreb, 2019., str. 218-248.

3.       Poslovna etika, korporacijska i društvena odgovornost i održivost (ur. B.Jalšenjak i K.Krkač), Mate, Zagreb, 2016., str. 169-296.

 

Dopunska literatura

1.       Stjepan Baloban, Etičnost i socijalnost na kušnji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.

Načini praćenja kvalitete

 Izvedba predmeta prati se putem anonimne studentske ankete.