Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Etika u poslovanju i upravljanju

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Josip Vrbošić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

OPĆE INFORMACIJE

Naziv predmeta

ETIKA U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU

Studijski program

PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Status predmeta (O/I)

OBVEZNI

Semestar

VI.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati nastave (P+V+S)

3+0+0

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave

Ljetni semestar, prema rasporedu

Jezik na kojemu se izvodi kolegij

hrvatski

Nositelj predmeta

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

Josip Vrbošić

 

Poslije predavanja

jvrbosic@gmail.com

Suradnici na predmetu

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

 

 

 

 

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Suvremeno društvo, pa tako i poslovanje i upravljanje unutar velikih korporacija, srednjih i manjih poslovnih subjekata zahtjeva neizostavnu primjenu etičkih standarda. No isto tako i u državnoj, javnoj kao i područno-lokalnoj upravi zaposlenici su dužni poštovati etičke kodekse. U tomu smislu cilj ovoga kolegija je podučiti studente o razlici između dobrih i loših poslovodnih i upravljačkih praksi unutar gospodarskih subjekata, kao i dobre i loše prakse unutar državnih, javnih i područno-lokalnih upravnih tijela. Pri tomu naglasak u nastavi bit će na analizi elemenata društveno odgovornog poslovanja, socijalne solidarnosti, poštivanju ljudskih prava, ekološke etike te bontona, načela i vrlina u poslovanju i upravljanju. 

Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta za upis predmeta.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

1.       Prosuditi elemente kako dobrog tako i lošeg poslovanja i upravljanja u pojedinom poduzeću

2.       Samostalno sastaviti ogledni primjerak etičkog kodeksa

3.       Analizirati na konkretnom primjeru postojanje vrlina kod subjekata koji promiču društveno odgovorno poslovanje

4.       Iskazati kolegijalnost i solidarnost u timskom radu, koji je danas uvjet za uspješno poslovanje

5.       Komentirati činjenice o poštivanju ljudskih prava, kako na mikro, tako i na makro razini

 

Sadržaj predmeta

1.       Uvodno predavanje

2.       Poslovna etika i uspješnost poslovanja

3.       Sustav poslovanja i upravljana kroz implementaciju poslovne etike

4.       Ekološka etika i slučajevi ekoloških katastrofa

5.       Vrline u poslovnoj etici

6.       Načela u poslovnoj etici

7.       Poslovanje i ljudska prava

8.       Bonton u poslovnoj etici

9.       Razvitak koncepta društveno odgovornog poslovanja

10.   Načela i sadržaj etičkog kodeksa u jedinicama područne i lokalne samouprave      

11.   Etičko povjerenstvo, prava i obveze povjerenika za etiku

12.   Empatija, supsidijarnost i socijalna solidarnost kao osnove za uspješno poslovanje

 

Vrste izvođenja nastave

 

Predavanja  +

 

terenska nastava

 

vježbe

+

samostalni zadaci

 

seminari i radionice

+

mentorski rad

 

obrazovanje na daljinu +

 

praktični rad

 

multimedija i mreža

+

konzultacije

 

laboratorij

 

ostalo _________________

Način vrednovanja i ocjenjivanja

Oblici praćenja i provjeravanja

 

usmeno

 

pismeno

 

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja

opterećenje u ECTS

udio (%) u ocjeni

Pohađanje nastave

1

30

Kolokvij 1

                           1

35

Kolokvij 2

                           1

35

 

 

 

Ispit u cijelosti (pisani i usmeni)

3

100

Ukupno

3

100

Napomena: Studenti samostalno odabiru polaganje ispita putem kolokvija ili putem ispita u cijelosti ( pisani i usmeni ispit).

Način oblikovanja konačne ocjene

Pohađanje nastave

Pohađanjem nastave za redovite studente je obvezno ( min. 70% dolaznosti).

Izvanredni studenti nemaju obvezu pohađanja nastave.

Kolokvij 1 i 2

Tijekom semestra održat će se dva kolokvija, a svaki kolokvij ima 35 % udjela u ukupnoj ocjeni.

Uvjet izlaska na drugi kolokvij je položeni prvi kolokvij.

Postotak riješenosti kolokvija za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova-ocjena izvrstan (5)

Od 80 do 89,9 bodova -ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena dobar (3)

Od 50 do 64,9 bodova- ocjena dovoljan (2)

 

Ispit u cijelosti ( pismeni i usmeni)

Studenti koji su odabrali polaganje ispita u cijelosti pristupaju ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog  dijela.

Postotak riješenosti pisanog dijela ispita za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova -ocjena izvrstan (5)

Od 80 d0 89,9 bodova- ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena dobar (3)

Od 50 do 64,9 bodova – ocjena dovoljan (2)

Studenti koji su ostvarili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita.

Ostale informacije relevantne za praćenje rada studenata, vrednovanje i ocjenjivanje

Redoviti studenti ostvaruju pravo  izlaska na ispit ako ispune uvjet dolaznosti na nastavu od 70%, u protivnom ponovno upisuju kolegij.

Izvanredni studenti nemaju obvezu dolaznosti na nastavu.

Obvezna literatura

1.       Borna Bebek i Antun Kolumbić, Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000. str. 21-99, 181-302.

2.       Silvija Vig, Poslovna etika, CODUPO, Zagreb, 2019. str. 218-248.

3.       Poslovna etika, korporacijska i društvena odgovornost i održivost ( ur.B. Jalšenjak i K.Krkač), Mate, Zagreb, 2016. str. 169-192., 280-297.  

Dopunska literatura

1.       Etički kodeks državnih službenika (NN, br.40/2011 i 13/2012).

2.       Gordana Marčetić, Etički kodeksi i etika javnih službenika, Europeizacija hrvatske javne uprave ( Ivan Koprić ur. ), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

Načini praćenja kvalitete

 Izvedba premeta prati se putem anonimne studenske ankete.