Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika - 2P

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Blaženka Martinović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Osnove fonetike: artikulacijska, akustika. Tipologija suglasnika s gledišta artikulacijskih i akustičnih svojstava. Fonologija kao funkcionalna fonetika. Fonem, fon, alofon. Segmentni i suprasegmentni fonem. Metoda minimalnih parova. Fonološki sustav suvremenoga hrvatskog standardnog jezika. Inherentna distinktivna obilježja fonema (IDO). Sustav suglasničkih fonema. Sustav samoglasničkih fonema. Morfonologija. Morfonem, morfon, alomorfon. Alternacije suglasničkih fonema: na morfemskim granicama, unutar korijenskoga morfema i na granicama riječi. Vrsta i karakter morfemske granice: fuzija i aglutinacija. Fonemska distribucija (fonemske skupine). Fonetska i fonološka transkripcija. Ortografija i ortoepija. Grafem ? grafemski sustav hrvatskoga standardnog jezika. Prozodija: prozodijska distinktivna obilježja (PDO), prozodijske jedinice (prozodemi). Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika. Naglašene i nenaglašene riječi. Pravila o distribuciji naglasaka. Fonologija iskaza: sintagma i intonacija; rečenica i intonacija; rečenični naglasak. Fonološka adaptacija riječi stranoga podrijetla. Transfonemizacija i fonologizacija. Adaptacija naglaska. Redistribucija fonema. Fonostilistika i grafostilistika.