Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Engleski jezik II

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
CILJ KOLEGIJA: Usvojiti kompetencije za uporabu specijaliziranoga vokabulara i gramatičkih struktura specifičnih za engleski jezik informatičke struke, i ispravno ih koristiti u profesionalnom okruženju. ISHODI UČENJA: Nakon uspješno savladanog kolegija, studenti će moći: 1. Pravilno definirati i objasniti temeljno informatičko pojmovlje na engleskom kao jeziku struke. 2. Pravilno odabrati i upotrijebiti usvojenu stručnu terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji. 3. Prepoznati i imenovati leksička i gramatička obilježja engleskog jezika informatičke struke, i pravilno ih upotrijebiti u usmenoj i pisanoj komunikaciji. 4. Prikladno odabrati i koristiti usvojene gramatičke strukture i vokabular iz svoga repertoara u profesionalnom okruženju. 5. Primijeniti strategije čitanja potrebne za razumijevanje i analizu stručnoga teksta te interpretirati i prezentirati njegov sadržaj stručnoj i općoj publici. 6. Samostalno oblikovati i koristiti svakodnevni govor na engleskom jeziku, koristeći prikladan jezični registar u profesionalnom okruženju. SADRŽAJ KOLEGIJA: Predavanja: 1. Čitanje, analiza i rasprava o stručnim tekstovima; strategije učenja vokabulara. 2. Communication Systems 3. Computing Support 4. Data Security 5. Interview: The ex-hacker 6. Software Engineering 7. People in Computing 8. Recent Developments in IT 9. The Future of IT 10. Setting Up a Business 11. Corporate Alliances and Acquisitions 12. The Business Media Vježbe: 1. Modal verbs and modality in English 2. Expressing probability and possibility 3. Expressing certainty and necessity 4. Warnings and giving advice 5. Predictions and certainty expressions 6. Diagnosing a fault and giving advice 7. Expressing requirements 8. Expressing ability 9. Idiomatic phrasal verbs 10. Prepositions 11. Describing cause and effect 12. Frequency expressions 13. Cleft sentences STUDENTSKE OBVEZE: Da položi kolegij, student/studentica mora: 1. Redovito pohađati nastavu (min. 70 %) i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. 2. Pripremati se za nastavu i redovito izrađivati samostalne zadatke i domaće zadaće (10 % udjela u konačnoj ocjeni). 3. Uspješno pripremiti i prezentirati tzv. sponsorship tijekom semestra ili položiti završni usmeni ispit (40 % udjela u ocjeni). 4. Položiti pisani kolokvij tijekom semestra (gramatika i vokabular) ili položiti završni pismeni ispit s minimalno 50 % točnih odgovora (50 % udjela u konačnoj ocjeni). Ocjene kolokvija i sponsorship-a vrijede do kraja akademske godine u kojoj je kolegij odslušan. LITERATURA: Obvezna: 1. Glendinning, E. H; McEwan, J. Oxford English for Information Technology. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006. (str. 108 – 195) 2. Tullis, G.; Trappe, T. New Insights into Business, Student’s Book. Essex: Pearson Longman, 2000. (106-110; 116-119; 144-147) 3. Murphy, R. English Grammar in Use, Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Izborna: 1. Esteras, S. R.; Fabré, E. M. Professional English in Use: ICT for Computers and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 2. Esteras, S. R. Infotech – English for Computer Users, Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 3. McCarthy, M.; O'Dell, F. English Idioms in Use – Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 4. McCarthy, M.; O'Dell, F. English Vocabulary in Use – Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Priručna: 1. Dictionary of ICT: Information and Communication Technology. London: Bloomsbury Publishing PLC, 2008. 2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. 3. Bujas, Ž. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2005. 4. Bujas, Ž. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2005.