Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Engleski jezik I

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
CILJ KOLEGIJA Usvojiti kompetencije za uporabu specijaliziranoga vokabulara i gramatičkih struktura specifičnih za engleski jezik informatičke struke. ISHODI UČENJA Nakon uspješno savladanog kolegija, studenti će moći: 1. Prepoznati i objasniti temeljne pojmove iz područja informatike na engleskom kao jeziku struke. 2. Pravilno odabrati i upotrijebiti usvojeni stručni vokabular u svakodnevnom govoru i u profesionalnom kontekstu. 3. Prepoznati i imenovati gramatičke i jezične strukture tipične za engleski jezik informatičke struke. 4. Pravilno odabrati i upotrijebiti usvojene gramatičke strukture u usmenoj i pisanoj komunikaciji na engleskom kao jeziku struke. 5. Primijeniti strategije čitanja potrebne za razumijevanje stručnoga teksta te sažeti, interpretirati i prezentirati njegov sadržaj. 6. Samostalno oblikovati i koristiti svakodnevni govor na engleskom jeziku u profesionalnom okruženju. SADRŽAJ KOLEGIJA Predavanja: 1. Čitanje, analiza i rasprava o stručnim tekstovima; strategije učenja vokabulara. 2. Computer Users 3. Computer Architecture 4. Computer Applications 5. Peripherals 6. Operating Systems 7. Graphical User Interfaces 8. Application Programs 9. Multimedia 10. Networks 11. The Internet 12. The World Wide Web 13. Websites Vježbe: 1. The present tenses in English 2. The past tenses in English 3. Ways of expressing the future 4. Passive verb forms 5. Questions and inversion 6. Prepositions of place 7. Describing the function of an item 8. Comparison and contrast 9. Gerund & infinitive 10. Idiomatic phrasal verbs 11. Conditional clauses 12. Relative clauses 13. Time clauses STUDENTSKE OBVEZE Da položi kolegij, student/studentica mora: 1. Redovito pohađati nastavu (min.70%) i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. 2. Pripremati se za nastavu i redovito izrađivati samostalne zadatke i domaće zadaće (10 % udjela u konačnoj ocjeni). 3. Uspješno pripremiti i usmeno prezentirati stručnu temu tijekom semestra ili položiti završni usmeni ispit (40 % udjela u konačnoj ocjeni). 4. Položiti pisani kolokvij tijekom semestra (gramatika i vokabular) ili položiti završni pismeni ispit s minimalno 50 % točnih odgovora (50 % udjela u konačnoj ocjeni). LITERATURA Obvezna: • Glendinning, E. H.; McEwan, J.Oxford English for Information Technology. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006. (str. 1–102) • Esteras, S. R.; Fabré, E. M.Professional English in Use: ICT for Computers and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. • Murphy, R. English Grammar in Use, Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Izborna: • Esteras, S. R. Infotech – English for Computer Users, Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. • McCarthy, M.; O'Dell, F.English Idioms in Use – Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. • McCarthy, M.; O'Dell, F. English Vocabulary in Use – Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Priručna: • Dictionary of ICT: Information and Communication Technology. London: Bloomsbury Publishing PLC, 2008. • Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. • Bujas, Ž. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2005. • Bujas, Ž. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2005.