Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Uvod u računovodstvo 2. Računovodstvo kroz povijest i suvremeno računovodstvo 3. Pojam, obilježja i zadaci, korisnici. Računovodstvena profesija. 4. Računovodstvo i ekonomska znanost, mjesto računovod. u poduzeću, struktura računovodstva, računov. sa stajališta poslovanja poduzeća i sa stajališta rač. djelatnosti 5. Računovodstvena načela, standardi i politike 6. Sustavi i metode knjigovodstva 7. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige 8. Konta prema sadržaju i obliku 9. Knjigovodstveni tijek i proces 10. Predzaključni i zaključni radovi 11. Temeljni financijski izvještaji - institucionalni okvir izvještavanja 12. Imovina, pojavni oblici, funkcioniranje u poslov. procesu 13. Dugovi, kapital, knjigovodstveni prikaz promjena na imovini, dugovima, kapitalu 14. Bilanca, forma, struktura, vrste, procjena pozicija 15. Bilančne promjene 16. Sastavljanje bilance 17. Pojmovno razgraničenje rashoda, troškova, utrošaka, izdataka 18. Pojmovno razgraničenje prihoda, primitaka, učinaka 19. Računovodstveni obuhvat prihoda i rashoda 20. Račun dobiti i gubitka, pojam, vrste, načela 21. Forma i struktura računa dobiti i gubitka 22. Sastavljanje računa dobiti i gubitka 23. Izvještaj o novčanom toku 24. Izvještaj o promjenama glavnice 25. Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje 26. Osnove računovodstvene analize 27 Interna kontrola u računovodstvu 28. Računovodstvo u uvjetima inflacije 29. Računovodstveni informacijski sustav 30. Računovodstvo u uvjetima kompjuterske obrade podataka 31. Računovodstveno praćenje poslovnih promjena (kontni plan) 32. Razred 0 Potraživanja za upisani kapital, nematerijalna imovina 33. Materijalna dugotrajna imovina 34. Financijska dugotrajna imovina 35. Razred 1 - Novac u banci i blagajni - žiro-račun, blagajna, devizni račun, akreditivi, ostala novčana sredstva 36. Vrijednosni papiri, dani krediti depoziti i kaucije 37. Kratkoročna potraživanja, vrijednosna usklađenja, gubitak iznad visine kapitala, aktivna vremenska razgraničenja 38. Razred 2 - Kratkoročne obveze 39. Obveze prema povezanim poduzećima, za udjele u rezultatu, za izdane vrijed. papire 40. Obveze s osnove zajmova, kredita, prema dobavljačima, zaposlenima, za podmirenje poreznih obveza (poreza na dodanu vrijednost, na dobit itd.) 41. Dugoročne obveze, pasivna vremenska razgraničenja 42. Razred 3 - Obračun nabave materijala 43. Materijal u obradi, doradi, manipulaciji 44. Zalihe rezervnih dijelova i sitnog inventara, vrijednosna usklađenja zaliha 45. Razred 4 - podjele troškova 46. Troškovi tekuće imovine i tuđih usluga 47. Troškovi rada i stalne imovine 48. Troškovi financiranja i ostali troškovi 49. Prijenos troškova u obračun, raspored troškova 50. Razred 6 - Proizvodnja 51. Gotovi proizvodi, roba. Osnovne metode kalkulacije 52. Razred 7 - Poslovni rashodi - troškovi prodanih proizvoda i usluga, 53. Nabavna vrijednost prodane robe, financijski rashodi, izvanredni rashodi 54. Prihodi od prodaje proizvoda, usluga, robe, ost. posl. prihodi,financ.prih., izvanr. prihodi 55. Sučeljavanje prihoda i rashoda 56. Razred 8 Obračun financijskog rezultata poslovanja, raspored dobiti, pokriće gubitka 57. Razred 9 - Kapital 58. Pričuve 59. Zadržani dobitak, preneseni gubitak, dobitak ili gubitak tekuće financijske godine 60. Izvanbilančni zapisi