Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Ekonomska sociologija

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Saša Stjepanović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Uvod u kolegij: sociologija i sociološka teorija. Sociološke perspektive. Sociološki vs. ekonomski pristupi: problem granice. Ekonomska sociologija: razvoj discipline, predmet i metode. "Nova" ekonomska sociologija. Sociološke kategorije ekonomske akcije. Sociološke perspektive ekonomije. Institucionalizam u sociologiji. Društvene institucije. Ekonomske institucije. Perspektiva institucionalizma i organizacije. Društvene grupe. Dinamika društvenih grupa i odnosi među grupama. Društvene mreže i ekonomska sociologija. Ekonomska akcija i socijalna struktura: problem širenja (eng. embeddedness). Sociokulturni kapital i uloga obrazovanja. "Nova" sociologija tržišta: suvremena tumačenja rada, organizacije i nejednakosti u prihodima. Sociologija organizacije. Kultura i ekonomija. Ekonomska kultura u komparativnom kontekstu. Unutarorganizacijske teme: ekonomsko ponašanje i organizacijska kultura. Elementi, funkcije i održavanje kulture u organizacijama. Poduzetništvo. Administracija. Društvena stratifikacija: koncepti, teorije i pristupi tumačenju društvene stratifikacije. Siromaštvo (teorije siromaštva, HDI - human development index). Socijalno isključenje. Analitički elementi socijalne stratrifikacije i njihova empirijska primjena. Društvena pokretljivost (mobilnost). Teorije društvene mobilnosti. "Država blagostanja": ekonomika blagostanja. Socijalna država: uloga države u ekonomiji. Socijalna politika. Sociologija društvenog razvoja. Ekonomske tranzije i globalizacija.Podrazvijenost. Modernizacija, demografske promjene i obitelj.