Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Deformacijski strojevi i postupci

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Petar Piljek Zdenka Keran
Izvođači nastave
Ime i prezime
Nada Nađ
Opis kolegija

Opis predmeta: 

Ciljevi predmeta:
Ovladavanje temeljnim karakteristikama konstrukcijske građe deformacijskih strojeva sa svrhom produbljenja stručnih sposobnosti studenata za projektiranje, vođenje i održavanje proizvodnih jedinica i proizvodnih postrojenja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Odslušani predmet Obradni strojevi (3 + 2) u 5. semestru studija.

Obaveze studenata:
Redovno pohađanje nastave, izrade seminarskog rada prema zadanom zadatku.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Praćenje redovitog pohađanja nastave i sudjelovanja u izvođenju nastave te ocjenjivanje izrade i prezentacije seminarskog rada.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studenti samostalno i grupno provode laboratorijska ispitivanja, rješavaju praktične zadatke, generiraju izvještaje, te rješavaju računske zadatke čime se provjerava kontinuitet razumijevanja gradiva.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Odabrati stroj potreban za izvođenje zadanog postupka oblikovanja deformiranjem. Utvrditi i preporučiti mogućnost unaprjeđenja tehnologije oblikovanja nekog proizvoda. Ocijeniti i vrednovati prednosti i nedostatke ekvivalentne napredne tehnologije u odnosu na postojeću tehnologiju oblikovanja.

Predavanja
1. VALJAčKI STROJEVI: Kvarto stanovi za toplo i hladno valjanje.
2. Valjački strojevi za hladno valjanje limova, traka i folija.
3. Konstrukcijske izvedbe valj. stanova za postizavanje jednakosti debljine provlake pri valjanju limova i folija.
4. BATOVI: Dvoradni zračni i hidraulični batovi sa stanovišta energetske situacije i temeljenja.
5. Svojstva protuudarnih batova u pogledu upravljanja i djelovanja na okolinu udarcima.
6. Hidraulični dvoradni batovi u postupcima kovanja u ukovnjima i u inkrementalnom masivnom oblikovanju
7. VRETENASTE PRE? E (TIJESCI): Radna moć 1 hoda vretenaste preše s ciklički pokretljivim i sa stalno rotirajućim zamašnjakom.
8. Mehanizmi malja vretenastih hidrauličnih preša.
9. MEHANIČKE PREŠ E (TIJESCI): Analiza konstrukcijskih izvedbi tijela preša u pogledu krutosti.
10. Ovisnost krutosti mehaničke preše o proizvodnoj namjeni.
11. Mehaničke preše u automatiziranim jedinicama i proizvodnim linijama.
12. Energetska situacija, temeljenje i utjecaj mehaničkih preša na okolinu.
13. HIDRAULIČNE PREŠ E (TIJESCI): Konstrukcijske izvedbe preša za masivno oblikovanje i oblikovanje lima
14. Konačni izvršni, upravljački i pogonski elementi hidrauličnog sustava hidrauličnih preša.
15. Mehanička preša, vretenasta preša ili bat: sa stanovišta proizvodnosti,investicija, održavanja i utjecaja na okolinu ?

Vježbe
1. Utjecaj valjka manjeg promjera na širinu def. zone pri valjanju valjcima razl. promjera.
2. Utjecaj zatega i natega na radijalno opterećenje valjaka valj. stroja.
3. Terenske vježe na valjačkim postrojenjima.
4. Terenske vježbe na batovima.
5. Terenske vježbe na batovima.
6. Terenske vježbe na batovima.
7. Energetski korisni stupanj djelovanja kod preša s ciklički pokretljivim zamašnjakom
8. Kolokvij/test
9. Utjecaj izvedbe tijela i mehanizma malja na linijsku i kutnu krutost preše.
10. Točnost i preciznost izratka.
11. Terenske vježbe iz mehaničkih preša.
12. Terenske vježbe iz mehaničkih preša.
13. Terenske vježbe na hidrauličnim prešama.
14. Terenske vježbe na hidrauličnim prešama.
15. Kolokvij/test